Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
November 2019Petro Bosch Fotografie
Oss
Tel: 06-15563361
e-mail: info@pbfoto.nl
www.pbfoto.nlArtikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Petro Bosch Fotografie (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
Fotograaf: Petro Bosch Fotografie, KvK nummer 71378510, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer
Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
Aw: Auteurswet 1912Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.Artikel 3. Aanbod
Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en reistijd, tenzij anders overeengekomen.
Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Voor nieuwe overeenkomsten of aanvulling van deze overeenkomst doet fotograaf een nieuw aanbod of prijsopgave,Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling (indien van toepassing) is voldaan.
Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.Artikel 5. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de prijs van het te bestellen artikel lager is dan de waarde van de cadeaubon) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
Fotograaf is gerechtigd een assistent fotograaf of stagiaire mee te nemen en de opdracht deels door deze derde uit te laten voeren. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht.
Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij indien nodig een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast, helderheid en uitsnede. Fotograaf zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen, zoals het wijzigen van lichaamsproporties.
Extra nabewerking is mogelijk na overleg en tegen aanvullende betaling.
Alle foto’s worden in kleur geleverd. Foto’s die naar mening van fotograaf beter tot hun recht komen in zwart-wit, worden tevens in zwart-wit geleverd.Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever
Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend het tijdig ter beschikking stellen van een dagplanning aan fotograaf, waaronder docht niet uitsluitend begrepen gegevens van de locaties en noodzakelijke telefoonnummers, waaronder die van de ceremoniemeester.
Opdrachtgever dient zorg te dragen voor geschikte fotolocaties, waarbij opdrachtgever tevens zorg dient te dragen voor toegang tot die locatie en toestemming om op die locatie te mogen fotograferen. Indien hiermee kosten gemoeid gaan, zijn deze voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er geen andere professionele of beroepsfotograaf werkzaam is gedurende de foto sessie.
Opdrachtgever dient te voorkomen dat derden tijdens essentiële momenten flitsen of andere hinderlijke handelingen plegen.Artikel 8. Levering
Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Fotograaf levert foto’s in jpg bestands formaat. Fotograaf levert nimmer bronbestanden bestanden.
Fotograaf levert het aantal foto’s zoals overeengekomen, waarbij fotograaf zorgdraagt voor de selectie van de foto’s. Foto’s buiten deze selectie worden nimmer aan opdrachtgever geleverd.
Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, digitaal geleverd via email met een download link (WeTransfer).
Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.Artikel 9. Vergoeding
Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen, tenzij de opdracht de aanschaf van een van de standaard pakketten betreft.
Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, indien van toepassing, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn.
De aanbetaling dient tevens ter definitieve reservering van de datum en vergoeding van de kosten en werkzaamheden in aanloop naar de opdracht op de afgesproken datum.
De eindfactuur dient te worden voldaan bij of voor levering van de fotobestanden.Artikel 11. Annulering en opschorting
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf tenminste de aanbetaling voor de opdracht in rekening. Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever tot 2 weken voor de geplande foto sessie datum, brengt fotograaf 50% van het factuurbedrag in rekening ter vergoeding van de schade en annuleringskosten. Wanneer opdrachtgever binnen 2 weken voor de geplande foto sessie datum annuleert brengt fotograaf 75% van het factuurbedrag in rekening ter vergoeding van de schade en annuleringskosten.
Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten, waaronder doch niet uitsluitend foto afdrukken. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.Artikel 12. Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de foto bestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.Artikel 13. Auteursrecht
Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.
Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever mag foto’s voor eigen gebruik verveelvoudigen. Opdrachtgever mag daarbij de foto’s echter niet wijzigen of bewerken.
Opdrachtgevers verkrijgen een licentie voor de publicatie van de foto’s op social media, mits onder naamsvermelding van fotograaf.
Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden
Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.
Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.Artikel 14. Portretrecht
Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.Artikel 15. Aansprakelijkheid
Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer opdrachtgever niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, waaronder doch niet uitsluitend het voorkomen dat derden flitsen tijdens belangrijke fotomomenten of de hinderlijke aanwezigheid van derden waaronder andere professionele fotografen of videografen.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.
Indien Fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld
Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fotograaf is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.Artikel 16. Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fotograaf toerekenbaar is. Indien Fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.Artikel 17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.Artikel 18. Rechts- en forumkeuze
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.